Skip Ribbon Commands Skip to main content
play video

卓达
重型回墨印

52045


 Trodat Professional 52040 Text Stamp


 

 

 

尺寸: Ø 45 mm


尺寸:  45x30 mm


在预贴的双面胶上标记印迹尺寸

Ø 45 mm, Ø 42 mm, Ø 40 mm, 45x30 mm, 40x30 mm


碳中和印章成为标准 

 

多彩印记

 

 

 

替换印台

单色 | 6/15