ONZE WAARDEN

De samenwerking met klanten, leveranciers en werknemers, elk besluitvormingsproces - bij trodat® verloopt alles volgens de bedrijfswaarden.
Innovatie, waardering en resultaatgerichtheid vormen de basis voor succesvolle activiteiten in het verleden en in de toekomst.

KLANTGERICHTHEID

Wij creëren materiële en immateriële meerwaarde voor onze klanten en stellen hun winst en marktvoordeel veilig.
Wij zijn daar beter in dan wie ook, omdat wij onze klanten werven als medevormgevers van producten en bedrijfsprocessen en zo dus ook als loyale partners. 
Transparantie en een oprechte interesse in mensen en hun culturen zijn hiervoor de voorwaarden. 
Wij hebben de onvoorwaardelijke wil om onze klanten altijd de meest aantrekkelijke evenals innovatieve producten en diensten aan te bieden.

RESULTAATGERICHTHEID

Wij kunnen alleen voorop blijven lopen als wij onze economische resultaten op lange termijn veiligstellen. De permanente afweging van kosten en baten, van inspanning en rendement, kenmerkt daarom al onze beslissingen. Ieder van ons neemt in denken en handelen verantwoordelijkheid voor een positief bedrijfsresultaat. Hoe beter het bedrijf presteert, hoe overtuigender wij onze wereldwijde leiderspositie steeds weer kunnen veiligstellen en uitbreiden.

WERKNEMERGERICHTHEID

Ons team bestaat uit persoonlijkheden die met bekwaamheid en engagement bijdragen aan het unieke karakter van de merken trodat® en trotec. Wij erkennen de maatschappelijke betekenis van onze activiteiten en kunnen enthousiast zijn over langetermijndoelstellingen. In ruil daarvoor biedt het bedrijf een kader waarin teamgeest en topprestaties ontstaan en iedereen graag verantwoordelijkheid neemt. Als bedrijf hechten wij er groot belang aan dat ieder van ons zijn of haar persoonlijke sterktes kan toepassen en daarin verder wordt gestimuleerd. Wij maken succesverhalen zichtbaar en vieren ze samen. Wie bij ons werkt, krijgt een emotionele meerwaarde, een hoog sociaal aanzien en een gevoel van zingeving.

VOORDEEL DOOR INNOVATIE

Klanten kopen tegenwoordig niet alleen maar producten. Zij vertrouwen op sterke merken en betrouwbare systemen die hen een voordeel garanderen. Wij zetten nieuwe standaarden omdat wij onze markten kennen en toch nieuwsgierig blijven. Innovatie betekent voor ons dat wij voortdurend processen, producten en diensten aantrekkelijker maken en zo onze klanten succesvoller maken. Verantwoordelijkheid voor het milieu, klimaatbescherming en duurzame ontwikkeling is stevig verankerd in onze innovatiecultuur. Innovatie mag voor ons nooit stoppen; het is het meest effectieve instrument om onze marktpositie verder uit te breiden.

HET VERLANGEN NAAR EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

Werken bij de trodat®-groep betekent actief vorm kunnen geven aan het bedrijf en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ik ben heel goed in mijn werk en deel mijn ideeën. Ik ken de verantwoordelijkheden van mijn collega's in de directe omgeving. Als ik iets wil veranderen, stem ik mijn ideeën en verbetervoorstellen met hen af en zorg ik voor een snelle beslissing.

WAARDERING ALS BASIS

We durven actie te ondernemen. En we hebben vertrouwen in onze collega's. Vertrouwen en zelfvertrouwen scheppen vreugde en moed voor de uitdagingen die wij moeten overwinnen op weg naar onze doelen. Een klimaat van openheid en eerlijkheid maakt persoonlijke ontmoetingen waardevol. Erkenning en waardering laten ruimte voor constructieve kritiek en verschillende meningen. Wederzijdse belangstelling voor elkaars leven en persoonlijkheid - op alle niveaus - is een essentieel kenmerk van onze cultuur.

DIT ZULT U OOK INTERESSANT VINDEN

Onze principes
trodat®