Algemene voorwaarden

van de onderneming Trodat GmbH, Linzer Straße 156, AT-4600 Wels

FN181197t b LG Wels, BTW-nummer ATU46894008, DVR: 1014684

Voor online transacties gelden aparte voorwaarden, die u hier kunt vinden.

Directie: Mag. Roland Rier, Ing. Helmut Lindner

Status: maart 2022 

 

1. ALGEMEEN

1.1. Deze Algemene Voorwaarden (‘AV’) zijn met uitsluiting van alle voorwaarden van de contractuele partner (‘klant’) van toepassing op elke overeenkomst die tussen Trodat GmbH (A-4600 Wels, Linzer Str. 156) (‘TRODAT’) en de klant wordt gesloten (‘overeenkomst’), tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De Klant en TRODAT worden hierna ook de ‘Partijen’ genoemd.

1.2. Deze AV zijn uitsluitend van toepassing op zakelijke transacties met bedrijven. Transacties die niet kunnen worden toegeschreven aan een professionele of commerciële activiteit (‘consumentenovereenkomsten’), zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het bereik van deze AV. De klant verklaart uitdrukkelijk dat hij ondernemer is en dat zakelijke transacties met TRODAT uitsluitend plaatsvinden in het kader van zijn bedrijf. Indien de klant geen ondernemer is, veroorzaakt hij een fout over een essentieel kenmerk van zijn persoon.

1.3. Overeenkomsten kunnen alleen worden gesloten op basis van deze AV. TRODAT moet uitdrukkelijk instemmen met afwijkende, tegenstrijdige, beperkende of aanvullende voorwaarden en bepalingen van de klant, opdat deze in het betreffende geval deel kunnen uitmaken van de overeenkomst. In het bijzonder zal de contractuele uitvoering door TRODAT niet worden beschouwd als instemming met voorwaarden die afwijken van deze AV.

 

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. De overeenkomst komt tot stand door de bestelling van de klant en de aanvaarding van de bestelling door TRODAT.

2.2. De aanvaarding van de bestelling geschiedt door een schriftelijke bevestiging van TRODAT (ook mogelijk per e-mail) of door verzending van de betreffende levering aan de klant. Indien dit voor bepaalde producten is voorzien, kan TRODAT een elektronische, geautomatiseerde orderbevestiging sturen. De aanvaarding vereist in geen van de gevallen noodzakelijkerwijs een handtekening.

2.3. In het geval dat TRODAT een offerte stuurt, is deze altijd niet-bindend, onderhevig aan verandering en herroepbaar.

2.4. De gegevens in catalogi, brochures en dergelijke, evenals andere schriftelijke of mondelinge mededelingen zijn slechts doorslaggevend indien er in de bestelling en in de orderbevestiging uitdrukkelijk naar wordt verwezen. Anders wordt deze informatie beschouwd als een uitnodiging tot het maken van een offerte. TRODAT heeft het recht overeenkomstige bestellingen zonder verdere motivering af te wijzen.

2.5. Met uitzondering van de webshop kan de klant zijn bestelling schriftelijk, telefonisch of - indien voorzien voor bepaalde producten - elektronisch aan TRODAT doorgeven.

2.6. Op basis van de Europese maatregelen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, behoudt TRODAT zich het recht voor om een know-your-customer-proces te starten.

2.7. TRODAT is niet aansprakelijk voor fouten als gevolg van onjuiste bestellingen (met name bij telefonische bestellingen), onduidelijk handschrift of onduidelijke faxberichten. Bestellingen die TRODAT per e-mail of gegevensdrager (USB-stick of dergelijke) bereiken, worden door TRODAT verwerkt volgens de ontvangen bestanden. De klant is aansprakelijk voor eventuele fouten in deze documenten. TRODAT is niet aansprakelijk voor overdrachtsfouten die aantoonbaar van technische aard zijn. Indien de klant derden specificaties ter verwerking laat toezenden, is het bovenstaande eveneens van toepassing.

 

3. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN, VERREKENING EN OVERDRACHT

3.1. De prijzen gelden af plaats van uitvoering, exclusief verpakking, belading en btw. Indien in het kader van de levering kosten, belastingen of andere heffingen in rekening worden gebracht, zijn deze voor rekening van de klant. Indien levering met bezorging is overeengekomen, worden deze en een eventueel door de klant gewenste transportverzekering afzonderlijk in rekening gebracht. Verpakking wordt alleen teruggenomen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de betaling binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum, vrij van kosten en zonder aftrek. TRODAT is ook gerechtigd de aanvaarding van een bestelling afhankelijk te stellen van een waarborgsom of vooruitbetaling (bijv. aanbetaling, voorschot, bankgarantie, etc.), in het bijzonder, maar niet uitsluitend, indien TRODAT kennis krijgt van omstandigheden betreffende de financiële omstandigheden van de klant waardoor TRODAT de nakoming van zijn vorderingen niet of niet meer voldoende zeker acht of indien de klant in gebreke blijft met de betaling.

3.3. Voor een schuldbevrijdend resultaat moeten betalingen gebeuren door middel van overschrijving op de aangegeven bankrekening van TRODAT of - indien voorzien voor bepaalde producten - per creditcard.

3.4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt bij niet-betaling van ook maar één termijn het gehele openstaande bedrag opeisbaar.

3.5. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de klant in verzuim zonder dat een bijzondere kennisgeving van TRODAT nodig is. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de klant bij niet-tijdige betaling van verschuldigde bedragen een vertragingsrente van 12% verschuldigd. Voor de eerste aanmaning wordt 40,00 EUR in rekening gebracht. De buitengerechtelijke aanmanings- en incassokosten, waaronder de kosten voor het inschakelen van een raadsman of incassobureau, zijn voor rekening van de klant.

3.6. In geval van wanbetaling door de klant heeft TRODAT het recht, zelfs na aanvaarding van de bestelling en zonder het stellen van een uiterste termijn, de overeengekomen (gedeeltelijke) uitvoering of (gedeeltelijke) levering te weigeren totdat de betaling volledig heeft plaatsgevonden.

3.7. Verrekening door het instellen van tegenvorderingen of het uitoefenen van retentierechten door de klant is uitgesloten, tenzij de tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is.

3.8. In geen geval is de klant bevoegd een vordering waarop de klant jegens TRODAT recht heeft aan derden over te dragen. 

 

4. RISICO-OVERDRACHT EN PLAATS VAN UITVOERING

4.1. De verzending geschiedt steeds voor rekening en risico van de klant (FCA Freilinger Straße 99, A-4614 Marchtrenk, Incoterms 2020).

4.2. Gebruik en risico gaan over op de klant bij verzending van de levering vanaf de plaats van uitvoering. Dit geldt ook indien de levering een deellevering is, indien de levering plaatsvindt in het kader van een montage of indien het transport wordt uitgevoerd of georganiseerd en geleid door TRODAT.

4.3. Voor levering en betaling is de plaats van uitvoering de vestigingsplaats van TRODAT, ook als de overdracht zoals overeengekomen op een andere locatie plaatsvindt.

 

5. LEVERING, VERZUIM VAN AANVAARDING EN VERTRAAGDE LEVERING

5.1. Als bijzondere klantendienst biedt TRODAT aan het transport voor rekening en risico van de klant te organiseren. Tenzij in detail anders is overeengekomen, ligt de keuze van verzending en verzendingsmethode uitsluitend bij TRODAT.

5.2. TRODAT draagt alleen de kosten van de transportverpakking. Verdere kosten, zoals de kosten van verzekering, speciale verpakking, extra kosten voor aparte zendingen, vracht, enz. zijn uitsluitend voor rekening van de klant.

5.3. De overeengekomen leveringstermijn gaat in op de datum van de schriftelijke of elektronische orderbevestiging door TRODAT. Deze wordt echter opgeschort gedurende en totdat alle details van de uitvoering zijn opgehelderd (bijvoorbeeld alle commerciële of technische vragen, het verstrekken van de nodige officiële certificaten of goedkeuringen door de klant, de betaling van een overeengekomen aanbetaling of voorschot) of, in het geval van door TRODAT uit te voeren afwerkingsmaatregelen, tot de ontvangst van het foutloze invoermateriaal.

5.4. De leveringstermijn wordt geacht te zijn nageleefd met de tijdige kennisgeving van gereedheid voor verzending. Goederen die klaar zijn voor verzending moeten op basis van de haalschuld onmiddellijk worden afgehaald.

5.5. Levertijden en leveringsdata zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van mogelijke knelpunten in de productiecapaciteit of - zorgvuldig geselecteerde - toeleveranciers.

5.6. Indien zich onvoorziene of van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden voordoen, zoals alle gevallen van overmacht, die de naleving van de overeengekomen leveringstermijn belemmeren, wordt deze laatste in ieder geval verlengd met de duur van deze omstandigheden. Hieronder vallen met name natuurrampen, gewapende conflicten, officiële interventies en verboden, vertragingen bij transport en inklaring, transportschade, energie- en grondstoffentekorten, arbeidsconflicten (met name stakingen en arbeidsconflicten), epidemieën, pandemieën en het in gebreke blijven van een moeilijk te vervangen essentiële leverancier. Deze voornoemde omstandigheden geven dan ook recht op een verlenging van de leveringstermijn indien deze zich voordoen bij toeleveranciers. TRODAT zal de klant op de hoogte brengen van de voornoemde omstandigheden, indien deze niet duidelijk zijn.

5.7. TRODAT is gerechtigd tot deel- en voorleveringen.

5.8. De vergoeding van de door TRODAT aan de klant toegebrachte en uitdrukkelijk te bewijzen vertragingsschade is beperkt tot 0,5% voor elke volle week vertraging, maar in totaal niet meer dan 3% van de waarde van dat deel van de totale levering dat als gevolg van de vertraging niet op tijd of niet volgens de overeenkomst kan worden gebruikt. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van grove nalatigheid van TRODAT.

5.9. Voor zover in het geval van gedeeltelijke vertraging een voortzetting van belang niet bestaat met betrekking tot de gehele overeenkomst, maar alleen met betrekking tot het openstaande deel, kan de klant zich niet terugtrekken uit de gehele overeenkomst, maar kan hij zijn tegenprestatie verminderen in de verhouding waarin de openstaande deelprestatie staat tot de totale prestatie.

5.10. Verdere vorderingen op basis van vertraging bij de levering zijn uitgesloten.

5.11. Indien de verzending op vraag van de klant wordt uitgesteld, worden aan de klant de kosten voor opslag in rekening gebracht, te beginnen een maand na kennisgeving van gereedheid voor verzending, maar ten minste 1,5% van het factuurbedrag voor elke maand of deel daarvan in geval van opslag op het terrein van TRODAT. De klant behoudt zich het recht voor te bewijzen dat een lagere schade is ontstaan.

5.12. Indien de klant in gebreke blijft bij de aanvaarding of zijn medewerking niet verleent en derhalve verantwoordelijk is voor de omstandigheden van de vertraging bij de levering, heeft TRODAT het recht vergoeding van de geleden schade te eisen, met inbegrip van eventuele extra kosten. In dit geval gaat ook het prijs- en uitvoeringsrisico evenals het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke beschadiging van het gekochte product op de klant over, zodra TRODAT de kennisgeving van gereedheid voor verzending afgeeft.

 

6. LEVERING AAN DERDEN

6.1. Indien de klant in het kader van een door hem geplaatste bestelling wenst dat de desbetreffende levering of delen daarvan aan derden (bijvoorbeeld dochterondernemingen van de klant, distributiepartners, enz.) worden geleverd en gefactureerd, blijft de klant niettemin hoofdelijk aansprakelijk met de derde als contractuele partner. TRODAT heeft eveneens het recht eventuele extra kosten voor verpakking en transport afzonderlijk te factureren.

6.2. De klant maakt zijn economische relatie met de derde partij bekend.

6.3. Zonder voorafgaande toestemming van TRODAT is de klant niet gerechtigd tot overdracht van rechten zoals installatie, onderhoud enz. bij overdracht of verkoop van de door TRODAT geleverde goederen aan derden.

 

7. AFROEPORDERS 

7.1. In het geval van afroeporders heeft TRODAT het recht het materiaal voor de gehele bestelling aan te schaffen en de gehele bestelhoeveelheid onmiddellijk te produceren. Met eventuele wijzigingsverzoeken van de klant kan derhalve geen rekening meer worden gehouden nadat de bestelling is geplaatst. Bovendien heeft TRODAT het recht onmiddellijke betaling te eisen voor bestellingen die niet tijdig zijn afgeroepen, met inachtneming van een uiterste termijn van 14 dagen. Afroeporders worden geacht uiterlijk één jaar na de datum van de orderbevestiging te zijn afgeroepen.

 

8. GARANTIE, KLACHTEN

8.1. TRODAT garandeert dat de goederen op het moment van risico-overdracht vrij zijn van materiaal-, fabricage- of montagefouten.

8.2. De garantieperiode bedraagt in het algemeen 12 maanden en gaat in op het moment van risico-overdracht.

8.3. Geen garantie wordt gegeven voor onbeduidende gebreken, ongeacht of deze al dan niet kunnen worden verholpen.

8.4. Duidelijke en verborgen gebreken moeten onmiddellijk na vaststelling, doch uiterlijk na 14 dagen worden gemeld. Meldingen van gebreken dienen steeds schriftelijk en gespecificeerd te gebeuren. Indien de klant eventuele gebreken niet tijdig meldt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

8.5. De afgekeurde goederen worden correct opgeslagen en ter beschikking gehouden totdat de situatie is opgehelderd. Als alternatief kan na overleg met TRODAT een retourlevering van de afgekeurde goederen worden uitgevoerd voor rekening en risico van de klant. Indien de klacht gegrond is, worden de kosten door TRODAT vergoed. Garantieclaims verjaren zes maanden na schriftelijke afwijzing door TRODAT, doch niet eerder dan 12 maanden na risico-overgang.

8.6. De klant moet steeds bewijzen dat het gebrek aanwezig was op het moment van overdracht. Indien er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, kan TRODAT naar eigen goeddunken

a) de gebrekkige goederen ter plaatse herstellen;

b) de gebrekkige goederen of de gebrekkige onderdelen naar TRODAT laten terugzenden voor reparatie;

c) de gebrekkige onderdelen van de goederen vervangen door niet-defecte onderdelen;

d) de gebrekkige goederen zelf vervangen;

e) een passende vermindering van de koopprijs toepassen.

8.7. Tijdens de garantieperiode heeft de klant in geval van materiële gebreken recht op kosteloos herstel van de contractuele toestand. TRODAT draagt de noodzakelijke kosten voor het verhelpen van het defect (verbetering) en het leveren van een defectvrij onderdeel, met name verzend-, arbeids- en materiaalkosten.

 

9. GRENZEN VAN DE GARANTIE

9.1. TRODAT verleent in geen geval garantie voor wijzigingen aan de producten die door de klant of een derde zonder toestemming zijn uitgevoerd. In deze mate en ook wanneer de klant geen originele TRODAT-onderdelen of door TRODAT aanbevolen of aantoonbaar gelijkwaardige producten van derden gebruikt, zijn schadeclaims van welke aard dan ook uitgesloten.

9.2. TRODAT is niet aansprakelijk en verleent geen garantie voor gebreken en het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen, kenmerken en gebruiksmogelijkheden indien de oorzaak ligt bij de documenten en materialen die door de klant aan TRODAT zijn verstrekt of in de specificaties van een op maat gemaakt product.

9.3. Het wettelijke vermoeden van gebrekkigheid van § 924 ABGB is niet van toepassing, evenmin als de bepalingen van § 933b ABGB over bijzonder beroep.

 

10. SPECIALE UITVOERINGEN

10.1. Speciale productieverzoeken van klanten worden alleen schriftelijk verwerkt. De klant stelt TRODAT schriftelijk in kennis van zijn speciale verzoek, samen met de nodige documenten voor de verwerking. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat TRODAT de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.  Als gevolg van technische omstandigheden in de productiefaciliteiten van TRODAT kan de productie van speciale ontwerpen die door de klant zijn besteld alleen worden gegarandeerd met mogelijke hoeveelheidsafwijkingen van plus / min 10%. Binnen deze hoeveelheidsafwijking van plus / min 10% is de klant verplicht de geproduceerde goederen tegen de overeengekomen eenheidsprijzen te accepteren, tenzij in een specifiek geval vooraf tussen de partijen anders is overeengekomen.

 

11. SCHADEVERGOEDING EN AANSPRAKELIJKHEID, BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Met uitzondering van persoonlijk letsel en voor zover wettelijk toegestaan, is TRODAT alleen in geval van opzet en grove nalatigheid aansprakelijk voor alle directe schade die de klant in verband met de levering en dienstverlening lijdt. De aansprakelijkheid van TRODAT voor lichte nalatigheid is uitgesloten. Het bestaan van grove nalatigheid en opzet moet - voor zover wettelijk toegestaan - door de klant worden bewezen. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen is TRODAT in elk geval slechts aansprakelijk tot maximaal het desbetreffende leverings- of bestelbedrag.

11.2. De aansprakelijkheid van TRODAT voor incidentele en indirecte schade, in het bijzonder winstderving of gevolgschade, is volledig uitgesloten. Evenzo is TRODAT niet aansprakelijk jegens derden; dit geldt niet voor persoonlijk letsel van derden die onder de bescherming van de overeenkomst vallen of voor andere schade aan deze groep personen veroorzaakt door grove nalatigheid van TRODAT.

11.3. Door TRODAT verstrekte instructies, met name over het gebruik, onderhoud, opslag en onderhoud van de geleverde goederen, moeten altijd worden opgevolgd.

11.4. In geval van niet-naleving van de instructies van TRODAT of de toepasselijke voorschriften (bijv. wet, verwittiging, ÖNORM, etc.) inzake gebruik, onderhoud, opslag en onderhoud van de geleverde goederen, is de aansprakelijkheid van TRODAT voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten.

11.5. Alle vorderingen tot schadevergoeding van de klant verjaren uiterlijk drie jaar na het ontstaan van de schade.

11.6. In geval van niet-naleving van gebruiks- en veiligheidsvoorschriften of andere instructies van TRODAT of de officiële goedkeuringsvoorwaarden, is elke schadevergoeding door TRODAT uitgesloten.

11.7. Indien contractuele boetes worden overeengekomen, zijn verdere aanspraken van de klant uit hoofde van de desbetreffende titel uitgesloten.

 

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD, VERLENGD EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. De goederen blijven eigendom van TRODAT (‘voorbehouden goederen’) tot volledige betaling (inclusief rente en kosten).

12.2. De zaken blijven eigendom van TRODAT, zelfs indien deze stevig zijn bevestigd aan of opgenomen in het eigendom van de klant. In geval van onscheidbaarheid is er sprake van mede-eigendom.

12.3. Tot zekerheid van de vordering van TRODAT draagt de klant hierbij aan TRODAT zijn vordering over die voortvloeit uit de doorverkoop van goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, zelfs als deze zijn verwerkt, gecombineerd, getransformeerd of gemengd, en verbindt hij zich ertoe een overeenkomstige aantekening te maken in zijn boeken of op zijn facturen. Op verzoek zal de klant aan TRODAT de overgedragen vordering samen met zijn schuldenaar bekendmaken en TRODAT alle informatie en documenten verstrekken die nodig zijn voor de inning van de vordering en de derde schuldenaar op de hoogte stellen van de overdracht. In geval van beslaglegging of andere vorderingen is de klant verplicht TRODAT te wijzen op zijn eigendomsrecht en TRODAT onmiddellijk op de hoogte te stellen.

12.4. Verpanding of overdracht tot zekerheid van de door TRODAT geleverde goederen of overdracht van de vorderingen uit de doorverkoop van deze goederen aan derden is niet toegestaan.

 

13. EIGEN EN DERDE AUTEURSRECHTEN, INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1. TRODAT behoudt zich alle industriële eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten voor, met name op zijn producten, software, productieprocessen, gebruikershandleidingen, technische documenten, catalogi, brochures, illustraties en dergelijke.

13.2. De klant is niet gerechtigd de look van de goederen te wijzigen. Verder is hij niet gerechtigd de handelsmerken of andere merken van TRODAT te wijzigen, deze van de goederen, de verpakking of van begeleidende documenten los te maken of te gebruiken.

13.3. Voor goederen die door de klant zelf zijn ontworpen of door TRODAT zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant, garandeert de klant dat hij vrij is van rechten van derden of dat hij alle noodzakelijke rechten bezit, zoals auteurs- en merkrechten, octrooien, gedeponeerde modellen, modelrechten of andere intellectuele eigendomsrechten. Hetzelfde geldt voor alle door de klant aan TRODAT verstrekte materialen (bijv. Specificaties voor individualisering). De klant zal TRODAT volledig bijstaan in geval van een vordering of actie van derden die beweren hun rechten te hebben geschonden en zal TRODAT volledig vrijwaren en schadeloos stellen.

13.4. Indien tijdens de uitvoering van de dienst door TRODAT twijfel ontstaat over het bestaan van de vereiste rechten aan de zijde van de klant, en indien de klant de rechten niet kan aantonen, heeft TRODAT het recht de uitvoering van de dienst te stoppen en de levering te weigeren. De klant zal TRODAT vergoeden voor de tot dan toe gemaakte kosten en uitgaven.

 

14. GEHEIMHOUDING, GEGEVENSBESCHERMING

14.1. Indien de partijen geheime informatie en/of persoonsgegevens uitwisselen die onder de Europese of nationale regelgeving inzake gegevensbescherming vallen, sluiten zij hiervoor afzonderlijke overeenkomsten.

14.2. TRODAT heeft het recht persoonsgegevens van de klant in het kader van zakelijke transacties op te slaan, door te geven, te herzien en te verwijderen; dit voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de contractuele relatie. TRODAT zal hiertoe de noodzakelijke gegevensbeveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsverplichtingen volgens artikel 32 e.v. van de EU-AVG in acht nemen of zorgen voor de naleving ervan. Afzonderlijk gesloten geheimhoudingsovereenkomsten blijven onaangetast. Alle vragen over gegevensbescherming moeten worden gericht aan data-protection@trogroup.com.

 

15. TOEPASSELIJK RECHT, RECHTSGEBIED

15.1. Op de overeenkomst is uitsluitend het materiële recht van de Republiek Oostenrijk van toepassing, met uitsluiting van de collisieregels en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Dit geldt ook voor de kwestie van de totstandkoming van de overeenkomst alsmede voor de rechtsgevolgen van de nawerking ervan.

15.2. De partijen streven ernaar geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst in der minne te schikken. Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zullen alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, met inbegrip van geschillen over de geldigheid, schending, ontbinding of nietigheid ervan, worden beslecht door de rechtbank van 4600 Wels (Oostenrijk) (bevoegde rechtbank). Niettegenstaande het voorgaande heeft TRODAT echter ook de mogelijkheid om een vordering tegen de klant in te stellen in de vestigingsplaats van de klant.

 

16. SLOTBEPALINGEN

16.1. Indien afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst of deze AV ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een minnelijke bepaling die het beoogde doel zo dicht mogelijk benadert.

16.2. De klant gaat ermee akkoord dat TRODAT de contractuele relatie in zijn geheel kan overdragen aan een ander bedrijf dat direct of indirect verbonden is met TRODAT. Vanaf de schriftelijke kennisgeving neemt de verbonden onderneming alle verplichtingen en vorderingen op zich die voortvloeien uit deze rechtsverhouding en wordt het gesubrogeerd in alle modelrechten en andere rechten.

16.3. De klant is niet gerechtigd de bedrijfsnaam of een onderdeel van de bedrijfsnaam van TRODAT of enige andere verwijzing naar de bedrijfsnaam van TRODAT of verbonden ondernemingen te gebruiken op zijn producten, aankondigingen, reclame en bedrijfsdocumenten, enz. zonder daarvoor een schriftelijke (licentie)overeenkomst van TRODAT te verkrijgen.

16.4. Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst of op deze AV zijn alleen rechtsgeldig als ze schriftelijk zijn vastgelegd, ook per e-mail. Deze formele vereiste geldt ook voor de wijziging van deze vereiste, schriftelijke vorm.

16.5. Afzonderlijk gesloten overeenkomsten hebben voorrang op deze AV, voor zover zij daarmee in strijd zijn. Bepalingen van deze AV die niet worden aangetast, blijven van kracht.